Ansökningsanvisningas

Anvisningar för ansökan om elbehörighet


Innan du ansöker om behörighet, kontrollera förutsättningarna för erhållande av den behörighetsklass du ansöker om från dessa sidor

 • kontrollera, att du har en elsäkerhetsexamen som är i kraft (examina som avlagts efter 1.6.2010 är i kraft 5 år)

 • intyget som påvisar utbildning eller examen skall vara ett avgångsbetyg och av det skall som bilaga sändas alla dess finsk- eller svenskspråkiga sidor (sänd inga sidor som eventuellt har översatts till engelska)  

 • kontrollera, att din utbildning eller examen har innehållit det studieinnehåll som förutsätts i bilagan till HIMb (516/1996) för det intyg över elbehörighet som ansökan gäller

 • som bilaga till ansökan behövs inte intyg över korta (under sex månaders) kurser

 • tilläggsstudierna som kompletterar utbildningen eller examen skall vara av samma nivå som den ursprungliga utbildningen

 • över komplettering av grundläggande studier skall finnas läroanstaltens utlåtande, som bekräftar att din utbildning  efter kompletteringen av studierna uppfyller utbildningskraven för erhållande av behörighetsintyg  enligt bilagan till HIMb (516/1996) 

 • arbetserfarenhet påvisas med arbetsintyg som undertecknats av arbetsgivaren

 • arbetsintygen skall ha en beskrivning av hurudana elarbeten arbetserfarenheten har innehållit

 • bifoga till ansökan kopior av utbildnings- och arbetsintyg, skicka inte intyg i original

 • häfta inte samman bilagorna, ansökningarna skannas i ett elektroniskt arkiv

 • du kan även skicka din ansökan med e-post till seti@seti.fi genom att skanna ansökningshandlingarna till en pdf -fil.

Ansökningsblanketter