Serfikaatin vaatimukset

Sähköurakoitsijaserfiointi

 

Sertifikaatit, niiden myöntäminen ja hyödyntäminen


Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy arvioi sähköalalla toimittavien yritysten pätevyyttä ja myöntää hakemuksesta vaatimukset täyttävälle hakijalle Sähköurakoitsijasertifikaatin. SETI Oy veloittaa sertifikaatista hyväksymismaksun sekä vuosittain uusintamaksun.

Sertifikaattia hakevan yrityksen on täytettävä vaatimukset, jotka on hyväksynyt Seti Oy:n sähköurakoitsijasertifiointilautakunta. Lautakunnan toimintasäännöt on esitetty liitteessä 1.

SETI Oy toimittaa Sähköurakoitsijasertifioidulle yritykselle sertifikaatin, josta ilmenee sertifikaatin voimassaoloaika. SETI Oy pitää rekisteriä voimassa olevan Sähköurakoitsijasertifikaatin omaavista yrityksistä SETIpro-rekisterissä. Sertifioitu yritys on oikeutettu käyttämään Sähköurakoitsijasertifikaattitunnusta.


Sähköurakoitsijasertifikaatin vaatimukset


Sähköurakoitsijasertifikaatti myönnetään yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää sähköisiä talotekniikan järjestelmiä.

Sähkötöiden vastuuhenkilö
Yrityksellä tulee olla sähkötöidenjohtaja, jolla on Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n myöntämä sähköpätevyystodistus 1, 2 tai 3 tai Sähkötarkastuskeskuksen myöntämä sähköpätevyystodistus A, B, C tai D. Sähkötöidenjohtajan pätevyystodistuksen luokka määrittää yrityksen sähköurakoinnin toimialueen laajuuden.

Yrityksen kirjautuminen TUKESin sähköurakoitsijarekisteriin
Yrityksen tulee olla kirjautuneena Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESin sähköurakoitsijarekisteriin.

Toimitilat, työvälineet sekä sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset
Yrityksellä tulee olla käytössä töiden tekemisen kannalta tarpeelliset toimitilat, sekä töidenteon että käyttöönottotarkastuksien edellyttämät työvälineet. Yrityksellä tulee olla käytettävissä sähkötöidenjohtajan pätevyysluokan mukaisessa turvallisuustutkinnossa edellytettävät ajan tasalla olevat sähköturvallisuutta koskevat säännökset ja määräykset.

Yrityksessä on käytössä sähköurakoinnin myyntityö- ja toteutusprosessit kattava toiminnanohjausjärjestelmä
Yrityksen sähköurakointiin liittyvä myyntityö-, sähköurakan asennustyö- ja laskutyötoiminta on ohjeistettua ja yritys toimii kyseisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen sähköurakointiprosesseihin liittyvien menetelmäohjeiden on katettava seuraavat osa-alueet (katso tarkempi kuvaus kappaleessa 3):

  • Myyntityö-, sähköurakan asennustyö- ja laskutyöprosessit;
  • Henkilökunnan ammattitaito ja sen ylläpito;
  • Tietoturva ja salassapito;
  • Toiminnanohjauksen seurantamittarit, niiden seuranta ja korjaavat toimenpiteet.

Vaatimustenmukaisen toiminnanohjausjärjestelmän olemassaolo osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavalla yrityksen toiminnanohjauksen käsikirjalla. Seti Oy todentaa sähköurakointiprosessien toiminnan arviointikäynnillä yrityksessä ennen sertifikaatin myöntämistä.

(Katso toiminnanohjauksen käsikirjan vaatimukset erillisestä liitteestä.)

Sähköurakointialan referenssit
Sähköurakoitsijasertifikaattihakemukseen liitetään vähintään viiden (5) toteutuneen urakointikohteen tiedot (kohde/tilaaja, sanallinen selvitys urakoinnista, valmistumisaika ja -kesto). Jokaisen vuosiraportin mukana tulee toimittaa vähintään kolmen (3) vuoden aikana toteutuneen urakointikohteen tiedot (kohde/tilaaja, sanallinen selvitys urakoinnista, valmistumisaika ja -kesto).

Yrityksen toiminta on jatkuvaa ja yhteiskuntavastuut on hoidettu
Yritykseltä edellytetään, että sillä on voimassa oleva Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palvelusopimus. Seti Oy valvoo yrityksen vero- ja työeläkemaksujen hoitamista Tilaajavastuu.fi -valvontapalvelun kautta.


Sähköurakoitsijasertifikaatin hakeminen ja ylläpito


Ensiarviointi
Sähköurakoitsijasertifikaattia hakevan yrityksen sähköurakointitoiminnan vaatimustenmukaisuus arvioidaan yrityskäynnillä SETI Oy:n toimesta.

Yrityksen tulee lähettää toiminnanohjauskäsikirja SETI Oy:lle arvioitavaksi hyvissä ajoin ennen sovittua ensiarviointikäyntiä.

Yrityksen edustajat ja SETI Oy:n pääarvioija käyvät läpi toiminnanohjauskäsikirjan alkuarvioinnissa esille tullet asiat ennen arviointikäyntiä yrityksessä. Kun yrityksen toiminnanohjauskäsikirja täyttää sille asetetut vaatimukset ja sen on todettu täyttävän sertifioinnille asetetut ehdot, tekee Seti Oy arviointikäynnin yritykseen, jonka aikana todetaan yrityksessä toimittavan käsikirjan mukaisesti.

SETI Oy:n arviointikäynnistä toimitetaan raportti yritykselle. Mikäli SETI Oy havaitsee arviointikäynnillä poikkeamia, sovitaan yritykselle määräaika niiden korjaamiseen. Sertifioinnin edellytys on, ettei toiminnassa ole poikkeamia tai SETI Oy toteamat poikkeamat on todettu korjatuiksi.

Vuosiraportointi
Sähköurakoitsijasertifikaatin vuosiuusinnan ehtona on, että yritys toimittaa SETI Oy:lle vuosiraportin vähintään kuukautta ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä. Vuosiraportoinnilla seurataan yrityksen sähköurakoinnin toiminnanohjauksen kehittymistä. Vuosiraportti tehdään SETI Oy:n kaavakkeelle.

Uusinta-arviointi joka 3. vuosi
SETI Oy suorittaa auditointikäynnin sertifioituun yritykseen joka kolmannen vuosiuusinnan yhteydessä. Aditointikäynnillä todetaan, että sähköurakointitoiminnassa noudatetaan SU-sertifioinnille asetettuja ehtoja. Mikäli auditoinnissa todetaan, että toiminnassa on poikkeamia SU-sertifointiehtojen noudattamisessa, sovitaan määräaika niiden korjaamiseksi. SETI Oy:n toimittaa auditointikäynnistä kirjallisen raportin sertifioidulle yritykselle. Kerran vuodessa SETI Oy esittää yhteenvedon tehdyistä auditoinneista SU-sertifiointilautakunnalle.


Lisätietoja sertifikaatista ja sen hakemisesta antaa pääavioija Arto Kari puh. 09 5476 1602 tai arto.kari@seti.fi.