Hissbehörighet 1

Hissbehörighet 1

Hissbehörighet1 berättigar att fungera som förman i hissars konstruktions-, grundrenoverings-, reparations-, och underhållsarbeten. Dessutom berättigar det till elarbeten enligt befogenheterna i Elbehörighet 3.

Villkor för erhållande av behörighetsintyget är att den sökande visar sig uppfylla de krav som fordras beträffande skolning och praktik inom elbranschen samt att den sökande har avlagt godkänd elsäkerhetsexamen.

Utbildning

Lämpande teknisk högskole-examen, ingenjörs eller teknikers examen eller lämpande hissbranschens yrkesexamen.

Lämpande teknisk högskole-examen bör innehålla elbranschens studier omfattande minst 25studiepoäng och lämpande teknisk yrkesexamen bör innehålla elbranschens studier omfattande 20 studieveckor. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, övningsarbeten, projektarbetsstudier eller andra motsvarande studier. Praktik och examensarbete räknas dock ej med i studiepoängsmängden.

Studierna bör innehålla nedannämnda områden, så att varje punkts studier omfattar minst 1,5 studiepoäng eller en studievecka. Efter varje punkt har det angivits noggrannare dess innehåll.

Områdena är:

Teoretisk elteknik och el mätningsteknik:

 • Elteknikens komponenter, strömkretslagar, strömkretsars beräkningsmetoder
 • Elektromagnetism, induktionsfenomen, grunderna i växelström, växelströmkretsars beräkningsmetoder
 • Symmetriskt och osymmetriskt 3-fassystem, spänningsfall, övervågsteori, förändringsfenomen
 • El statik och el hållbarhet
 • Mätning av spänning, ström och effekt i elkraftssystem


Elsäkerhetsbestämmelseroch-standarder

 • Beslut och bestämmelser som angivits på basis av elsäkerhetsslagsättning

El arbetssäkerhet

 • Elarbetens säkerhetsutbildning enligt kapitel 4a
 • Elströmmens effekt på människan, elolyckor och funktion vid dessa, elapparaters och - arbetens säkerhetslösningar

Byggnaderselnät:

 • Skyddsmetoder, distributionssystem
 • Monteringssätt, utrymmens klassificeringar, installation i olika utrymmen
 • Storleksplanering av apparater, ledare och kablar
 • Elteknisk dokumentation
 • Elanvändning

Elsäkerhetsgranskingar:

 • Slutgransking av fastighet

Examen som baserar sig på demonstration av färdighet bör motsvara ovannämnda teoretiskt och praktiskt kunnande.

Arbetserfarenhet

Efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger grundläggande befogenheter i ledning av hissars installation- och underhållsarbeten


Säkerhetsexamen

I kraft varande hiss säkerhetsexamen enligt TUKES anvisning S5.
Säkerhetsexamen är i kraft enligt den tid som angivits på intyget. Intygets räknas vara i kraft fr.o.m. den dagen intyget undertecknats. Mera information om hiss säkerhetsintyget i TUKES anvisning S5. Hiss säkerhetsexamen ordnas av TUKES.

SETI Oy behandla finsk- och svenskspråkiga ansökningar. Översättningar till finska av dokument på andra språk bör framställas av sökande.