Person- och företagsbedömning SETI Ab

SETI Oy är ett av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utnämnt självständigt och opartiskt företag för värderingar av elbehörighet i enlighet med elsäkerhetslagen. Vi beviljar på begäran behörigheter i enlighet med elsäkerhetslagen. Intyg ges åt personer som fyller de nedan uppräknade kraven per klass.
Utöver de stadgeenliga behörighetsintygen beviljar SETI Oy tele- och säkerhetsbehörigheter, kompetensbevis för certifieringsbesiktning samt SETI-tele- och SE-företagscertifikat för företag som fyller kraven. Av dessa finner du ytterligare information på de finskspråkiga sidorna.