KELPOISUUSTODISTUS

Kelpoisuustodistus oikeuttaa tekemään sähkötyöt, jotka kohdistuvat oman tai lähisukulaisen hallinnassa olevan asunnon tai asuinrakennuksen sähkölaitteistoon. Lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa sekä omia tai puolison lapsia, vanhempia tai isovanhempia.

Tällaiselle sähköasennus- ja korjaustyölle PITÄÄ AINA valtuutetun tarkastajan tai laitoksen tehdä varmennustarkastus, jollei kyse ole vähäisestä sähkötyöstä. Vähäisenä sähkötyönä, jolle varmennustarkastusta ei tarvitse teettää, voidaan pitää työtä, josta ei valtioneuvoston asetuksen (1434/2016) 5 §:n mukaan tarvitse tehdä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. Myöskin vähäisen sähkötyön tekijällä on oltava kelpoisuustodistus.

Kelpoisuustodistuksen saannin edellytykset on määritelty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 56 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016).

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Hakijalla tulee olla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä;
  • suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.
Edellä mainitun sähkötyökokemuksen tulee olla kiinteistöjen sähköverkkojen rakentamiseen perehdyttävistä tehtävistä ja se osoitetaan työnantajan antamalla työtodistuksella.

Soveltuvien ammatillisen tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä tai 40 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko:

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.

Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

SETI Oy käsittelee suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset. Muulla kielellä olevat asiapaperit tulee hakijan tarvittaessa käännättää suomen kielelle.