SÄHKÖPÄTEVYYS 2

Sähköpätevyys 2 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus- korjaus ja huoltotöitä.

Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon.

 
Koulutus

 

 1. soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus; taikka
 2. soveltuva ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus.

 

Soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon tai sitä täydentävien opintojen tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Soveltuva tekniikan alan muun tutkinnon tulee sisältää sähköalan opintoja vähintään 40 opintoviikkoa.

Opintoihin tulee kuulua alla olevan luettelon aihealueet siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko. Aihealueen jälkeen on lueteltu tarkemmin sen oppisisältö. Aihealueet ovat:

 • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka:

  • sähkötekniikan komponentit, virtapiirilait, virtapiirien laskumenetelmät,
  • sähkömagnetismi, induktioilmiö, vaihtosähkön perusteet, vaihtosähköpiirien keskeiset laskumenetelmät, resonanssi-ilmiö, kompensointi,
  • symmetrinen ja epäsymmetrinen 3-vaihejärjestelmä, jännitteen alenema, yliaaltojen teoria,
  • sähköstatiikka ja sähkölujuus,
  • virran, jännitteen ja tehon mittaaminen sähkövoimajärjestelmässä, ener- giamittaus, sähkön laatuun liittyvät mittaukset;
 • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit:

  • soveltuvan sähköturvallisuustutkinnon laajuuden mukaiset sähköalan säädökset ja näiden säädösten kannalta keskeisimmät standardit;
 • sähkötyöturvallisuus:

  • 4 a luvun mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus,
  • sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimiminen, sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuusratkaisut;
 • sähkönsiirto- ja jakeluverkot:

  • maakaapeli- ja ilmajohtoasennukset;
 • rakennuksen sähköverkko:

  • suojausmenetelmät, jakelujärjestelmät,
  • asennustavat, tilaluokitukset, asennukset erilaisissa tiloissa,
  • laitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitus,
  • sähkötekninen dokumentointi,
  • sähkökäytöt;
 • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset:

  • kiinteistön käyttöönottotarkastukset,
  • soveltuvin osin jakeluverkkojen käyttöönottotarkastukset.

Näyttö perusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

 

Työkokemus


Työkokemukseksi hyväksytään sähköasennustöihin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan (merkintä A Tukesin sähköurakoitsijarekisterissä) palveluksessa saatu sähkötyökokemus. Työkokemuksen tulee olla sähköalan töistä annetun päätöksen (516/1996) 13 § mukaan riittävän laaja-alaista sähkölaitteistojen rakentamiseen ja sähkötöiden johtamiseen perehdyttävistä tehtävistä. Riittävän laaja-alaisuus edellyttää, että työkokemukseen sisältyy vähintään puolet kiinteistöjen sähköverkkojen (230/400 V) rakentamistöihin perehdyttävistä tehtävistä. Työkokemus osoitetaan työnantajan antamalla työtodistuksella.

Työkokemuksen hyväksyntä ennen pätevyystodistuksen vaatimuksena olevaa koulutusta

Ennen vaadittua tutkintoa tai koulutusta olevasta työkokemuksesta voidaan hyväksyä ajallisesti puolet (työkokemusaika jaetaan kahdella), jos työkokemus on riittävän laaja-alaista kiinteistöjen sähköasennustöihin perehdyttävistä tehtävistä.

 

Turvallisuustutkinto


Hyväksytysti suoritettu voimassaoleva TUKESin ohjeessa S5 määritelty sähköturvallisuustutkinto 1 tai 2. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä. Sähköturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat.

 

Ulkomaisen pätevyystodistuksen vaihto ja hakeminen


Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta, joissa edellytetään sähkötöissä pätevyystodistus, voidaan siellä annettu pätevyystodistus vaihtaa töidenjohto-oikeudeltaan vastaavaan suomalaiseen pätevyystodistukseen.

Mikäli hakija on toiminut sähköasennustöistä vastaavana teknisenä johtajana jossakin toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, voidaan hänelle myöntää suomalainen pätevyystodistus ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/42/EY III osaston II luvussa asetettujen ehtojen mukaan. Hakijan tulee lisäksi liittää hakemukseensa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai elimen antama toiminnan luonnetta ja kestoa koskeva todistus.

Seti Oy käsittelee suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset. Muulla kielellä olevat asiapaperit tulee hakijan käännättää suomen kielelle.