SÄHKÖPÄTEVYYS 1

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus-, korjaus ja huoltotöitä.

Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon.

Pätevyyden saannin edellytykset on määritelty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 66 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016).

Koulutus

Hakijalla tulee olla joko soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto.

Soveltuvien ammatillisen tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä tai 40 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko:

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.
  • sähkön siirto- ja jakeluverkot
  • suurjännitetekniikka

Työkokemus

Sähköturvallisuuslain (1135/2016) 66 §:ssä määritellyn soveltuvan insinööritutkinnon (insinööri, AMK-insinööri tai diplomi-insinööri) tutkinnon suorittamisen jälkeen hakijalla tulee olla vähintään kahden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötyökokemus. Työkokemuksesta vähintään vuosi tulee olla yli 1 000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä.  Lisäksi työkokemukseen tulee sisältyä vähintään vuoden pituinen riittävän laaja-alainen työkokemus kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen suunnittelu-, tarkastus-, käyttö- tai asennusvalvontatehtävistä taikka sähkölaitteiden rakentamistehtävistä sähköasennustöihin rekisteröidyn (merkintä A Tukesin sähköurakoitsijarekisterissä) ja kaupparekisteriin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan palveluksessa.

Työkokemuksen hyväksyntä ennen pätevyystodistuksen vaatimuksena olevaa koulutusta
Ennen vaadittua soveltuvaa tutkintoa olevasta työkokemusajasta voidaan hyväksyä ajallisesti puolet (työkokemusaika jaetaan kahdella). Ennen työkokemusta hakijalla tulee olla vähintään kaksivuotinen sähköalan töihin soveltuvan koulutus ja työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaisesti kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis-, tarkastus-, käyttö- tai asennusvalvontatehtäviin perehdyttävä.

Turvallisuustutkinto

Hakijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva TUKESin ohjeessa ”sähköturvallisuustutkinnot” määritelty sähköturvallisuustutkinto 1. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat.

Ulkomaisen pätevyystodistuksen vaihto ja hakeminen

Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta, joissa edellytetään sähkötöissä pätevyystodistus, voidaan siellä annettu pätevyystodistus vaihtaa töidenjohto-oikeudeltaan vastaavaan suomalaiseen pätevyystodistukseen.

Mikäli hakija on toiminut sähköasennustöistä vastaavana teknisenä johtajana jossakin toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, voidaan hänelle myöntää suomalainen pätevyystodistus ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY III osaston II luvussa asetettujen ehtojen mukaan. Hakijan tulee lisäksi liittää hakemukseensa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai elimen antama toiminnan luonnetta ja kestoa koskeva todistus.

SETI Oy käsittelee suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset. Muulla kielellä olevat asiapaperit tulee hakijan käännättää suomen kielelle.